Onze regels en condities...

DOEL VAN HET GEHUURDE VOERTUIG

De verhuurder levert het voertuig aan de huurder in perfecte staat, met alle benodigde documenten, banden, gereedschap, accessoires en veiligheidsuitrusting De huurder verbindt zich ertoe het voertuig te bewaren en volgens de verkeersregels te besturen.

2. TERMIJN EN TERUGBETALING VAN HET VOERTUIG

De looptijd van het contract is zoals overeengekomen en bedongen. Desalniettemin, als de huurder de looptijd van het contract wenst te verlengen, moet hij de verhuurder hiervan op de hoogte stellen vóór het verstrijken ervan en moet hij ook voorafgaande toestemming van de verhuurder krijgen, afhankelijk van de beschikbaarheid van het voertuig. De huurder zal het gehuurde voertuig, samen met al zijn documenten, banden, gereedschap, veiligheidsverlichting en toebehoren, op de aangegeven datum en plaats terugbrengen. Niet-naleving van deze clausule geeft de verhuurder de bevoegdheid om wettelijk de teruggave van het voertuig te eisen.

3. VOERTUIGGEBRUIK

Het voertuig mag alleen bestuurd worden door de huurder en zijn medereizigers? De bestuurders van het voertuig moeten in het bezit zijn van het geldige rijbewijs in overeenstemming met de kenmerken van het voertuig en het rijbewijs moet minimaal TWEE JAAR oud zijn.

De huurder moet het gehuurde voertuig gebruiken volgens de volgende gebruiksvoorwaarden:

Aan de opbouw van het gehuurde voertuig mogen geen wijzigingen worden aangebracht; er mogen namelijk geen imperiaal, bagage en/of goederen op het dak worden bevestigd.

Het voertuig mag niet worden gebruikt om een ander voertuig of aanhangwagen te duwen of te trekken.

Het voertuig mag niet worden gebruikt bij sportevenementen of trainingen van welke aard dan ook, of bij testen van automaterialen, accessoires of producten.

Het voertuig en alle onderdelen of gereedschappen ervan mogen niet worden overgedragen, verkocht, onderverhuurd, gehypothekeerd of in pand gegeven.

Het voertuig mag niet worden gebruikt onder invloed van alcohol of drugs.

Het voertuig mag niet buiten het grondgebied van het Spaanse vasteland worden gereden.

Er mag met geen enkel voertuig 4X4 handelingen worden uitgevoerd in gebergte, velden en/of voorziene terreinen.

De kilometerteller mag niet worden gemanipuleerd of ontzegeld en de huurder dient eventuele schade hieraan te melden. Kilometerstand wordt gemeten met behulp van de kilometerteller of met behulp van wegenkaarten mocht deze kapot gaan.

De huurder moet het voertuig stoppen en immobiliseren als hij een storing vaststelt of als een waarschuwingslampje een storing aangeeft; zij dienen direct contact op te nemen met de verhuurder of diens pechhulpbedrijf.

Het gehuurde voertuig mag niet worden gebruikt voor het vervoeren van passagiers of goederen voor commerciële of industriële doeleinden als dit niet het doel is.

Bedrijfsauto's mogen volgens de huidige transportwetgeving niet worden gebruikt voor het vervoer van goederen die als bijzonder zijn geclassificeerd.

4. BETALINGEN DOOR DE HUURDER

De huurder verbindt zich ertoe aan de verhuurder het overeengekomen bedrag als totale huurprijs te betalen. Deze prijs is inclusief de bedragen die zijn vastgesteld voor de tijd en kilometerstand, indien van toepassing, al dan niet gecontracteerde brandstof, reserveonderdelen, verzekering en toepasselijke belastingen. Het toepassen van het oorspronkelijk overeengekomen tarief is onder voorbehoud van het terugbrengen van het voertuig op de afgesproken locatie. De huurder verbindt zich ertoe de verhuurder te betalen voor alle schade aan het voertuig en de kosten die verband houden met het gebruik van onderstaande vermelde punten:

Het niet tanken van de wagen bij het terug brengen van de wagen.
Roken in de wagen
Beschadigen van het interieur of plaatsnemen in de wagen met natte zwemkleding
Bij het parkeren van de wagen bij Rental Cars in de luchthaven van Alicante.
Het niet annuleren van de wagen 14dagen voor aankomst.
Inhouding van verkeer- en parkeerboetes.
Ontvreemden van de veiligheidsverlichting

De huurder moet elk element van het voertuig vervangen dat beschadigd of verloren is gegaan om redenen die aan hem te wijten zijn. De huurder moet de borg betalen die nodig is om eventuele aansprakelijkheden te dekken, en in het algemeen moet hij alle bedragen betalen die door de verhuurder zijn gemaakt die rechtstreeks voortvloeien uit het gebruik van het voertuig door de huurder en die wettelijk aan hem kunnen worden toegerekend. De kosten die de verhuurder heeft gemaakt om een van de bovenstaande betalingen van de huurder te vorderen, moeten worden betaald volgens de bepalingen van de Spaanse wet. De verhuurder behoudt zich het recht voor om de levering van het voertuig te annuleren indien hij gegronde twijfels heeft over de financiële draagkracht van de klant of vanwege een geschiedenis van niet-betaling of ernstige incidenten met Si-Cars.

5. ONDERHOUD EN REPARATIES

De verhuurder gaat uit van de normale mechanische slijtage van het voertuig. Alle reparaties die door de huurder worden uitgevoerd, moeten vooraf door de verhuurder worden goedgekeurd en de desbetreffende aan de verhuurder gerichte factuur moet ter vergoeding worden overlegd.

6. VERZEKERING, ONGEVALLEN EN DIEFSTAL

De huurder en de gemachtigde bestuurders zijn inbegrepen in de door de verhuurder afgesloten onbeperkte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid. In geval van een ongeval dient de huurder de verhuurder onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele incidenten en een ongevalsrapport in te vullen met alle gegevens van de wederpartij en eventuele getuigen. Deze dient naar de verhuurder gestuurd te worden. De relevante autoriteiten moeten op de hoogte worden gebracht als een partij gewond raakt. In geval van ongeval, en voor zover mogelijk, zal de huurder het gehuurde voertuig niet verlaten zonder de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om het te beschermen. In geval van diefstal dient de huurder aangifte te doen bij de politie en een kopie te sturen naar de verhuurder. Huurder kan contact opnemen met verhuurder per telefoon, e-mail of op het postadres van verhuurder.

DIEFSTAL EN VERLIES VAN PERSOONLIJKE BEZITTINGEN. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor persoonlijke bezittingen die zijn gestolen, beschadigd, vergeten of verloren in het voertuig, noch voor kosten die zijn gemaakt als gevolg van geleden schade

7. JURISDICTIE

In het geval van enig geschil dat tussen de partijen zou kunnen ontstaan, komen zij hierbij overeen zich te onderwerpen aan de wettelijk bevoegde rechtbanken.

8. GEGEVENSBESCHERMING

PRIVACY

Verantwoordelijke: "Si-Cars Robby Devue te Catral (Alicante). Legitimatie: Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract en precontractuele maatregelen. Doeleinden: de gecontracteerde service leveren. Rechten: toegang, rectificatie, verzet, onderdrukking, beperking en overdraagbaarheid. Schriftelijk naar bovenstaand adres vergezeld van een kopie van uw NIF/NIE/paspoort. U kunt ook een klacht indienen bij een controlerende instantie. Ontvangers: Voorspeld delen en/of overdrachten van persoonsgegevens voor het contracteren van IT-diensten voor: clouddiensten, communicatieplatforms, evenals aanverwante diensten. Behoud: zolang de relatie tussen de partijen in stand wordt gehouden of gedurende de periode van jaren die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, onverminderd de uitoefening van de aan u als betrokkene verleende rechten onverminderd de uitoefening van de aan u verleende rechten als de betrokkene.